Curatorii Speciali

Sumele destinate plăţii remuneraţiilor pentru activitatea de curatelă, stabilite prin încheierea instanţei, care se suportă din bugetul statului, se virează în

contul RO15BREL0002001437590100,

deschis la Banca Libra Internet Bank Timișoara,

titular de cont Baroul Timiș, CIF 4759527.

Pe ordinul de plată se menționează numărul de dosar, instanța, numele și prenumele avocatului desemnat curator.

Registrul avocaților care pot fi desemnați curatori speciali va fi actualizat după fiecare ședință a Consiliului Baroului Timiș, dacă va fi cazul, în funcție de opțiunile avocaților.

Art. 3 din Legea nr. 51/1995 republicată și modificată:

(1) Activitatea avocatului se realizează prin:

i1) activităţi de curatelă specială potrivit legii şi Statutului profesiei de avocat.

Art. 911 din Statutul Profesiei de Avocat

(1) Avocatul poate îndeplini activitatea de curator special, în condiţiile legii. În cadrul activităţii judiciare, în îndeplinirea acestei sarcini, avocatul are toate drepturile şi obligaţiile reprezentatului legal.

(2) Dispoziţiile art. 108-119 se aplică în mod corespunzător şi avocatului care îndeplineşte funcţia de curator special.

(3) Fiecare barou organizează un Registru al avocaţilor care pot fi desemnaţi de instanţele judecătoreşti, în condiţiile legii, în calitate de curatori speciali, în care sunt înregistraţi toţi avocaţii care au consimţit să îndeplinească activitatea de curator special. U.N.B.R. centralizează registrele barourilor şi ţine evidenţa Registrului naţional al avocaţilor care pot fi desemnaţi de instanţele judecătoreşti, în condiţiile legii, în calitate de curatori speciali. Dispoziţiile art. 161 şi 162 se aplică în mod corespunzător.

(4) Avocatului desemnat i se vor comunica de către decan înştiinţarea de numire, precum şi copia încheierii prin care a fost numit curator special. Dispoziţiile art. 153 alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător.

(5) Plata remuneraţiei pentru activitatea de curatelă care se suportă din bugetul statului se efectuează numai prin barou. Sumele destinate plăţii remuneraţiilor pentru activitatea de curatelă, stabilite prin încheierea instanţei, se virează într-un cont distinct deschis de fiecare barou. Baroul va comunica instanţei detaliile contului bancar aflat la dispoziţia sa în vederea plăţii sumelor stabilite prin încheiere cu titlul de remuneraţie a curatorului special. Dispoziţiile art. 85 alin. (3) din Lege se aplică în mod corespunzător. Respectarea de către barouri a destinaţiei acestor fonduri este supusă şi controlului U.N.B.R.

Art. 58 Cod procedură civilă

(1) În caz de urgenţă, dacă persoana fizică lipsită de capacitatea de exerciţiu a drepturilor civile nu are reprezentant legal, instanţa, la cererea părţii interesate, va numi un curator special, care să o reprezinte până la numirea reprezentantului legal, potrivit legii. De asemenea, instanţa va numi un curator special în caz de conflict de interese între reprezentantul legal şi cel reprezentat sau când o persoană juridică ori o entitate dintre cele prevăzute la art. 56 alin. (2), chemată să stea în judecată, nu are reprezentant.

(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi persoanelor cu capacitate de exerciţiu restrânsă.

(3) Numirea acestor curatori se va face de instanţa care judecă procesul, dintre avocaţii anume desemnaţi în acest scop de barou pentru fiecare instanţă judecătorească. Curatorul special are toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege pentru reprezentantul legal.

(4) Remunerarea provizorie a curatorului astfel numit se fixează de instanţă, prin încheiere, stabilindu-se totodată şi modalitatea de plată. La cererea curatorului, odată cu încetarea calităţii sale, ţinându-se seama de activitatea desfăşurată, remuneraţia va putea fi majorată.

Art. 48 din O.U.G. nr. 80/2013 modificată

(1) Avansarea remuneraţiei curatorului special numit de instanţă în condiţiile art. 58 şi 167 din Codul de Procedură Civilă este în sarcina persoanei ale cărei interese sunt ocrotite prin numirea curatorului.

(2) Instanţa poate stabili, prin încheierea prevăzută de art. 58 alin. (4) din Codul de Procedură Civilă, ca avansarea remuneraţiei curatorului să se facă de cealaltă parte, când o asemenea măsură este în interesul continuării procesului.

(3) Sumele avansate cu titlu de remuneraţie a curatorului special se includ în cheltuielile de judecată şi vor fi puse în sarcina părţii care pierde procesul.

Nume Prenume Dosare in lucru Profil Avocat
Nume Prenume Dosare in lucru Profil Avocat
ARDELEAN Paula - Oana 0 Vezi Profil
BALAZS Elena-Aurora 0 Vezi Profil
BALC Sorin 0 Vezi Profil
BALEA Bogdana 0 Vezi Profil
BARBACARIU Loredana 0 Vezi Profil
BARBUL Ciprian 0 Vezi Profil
BARBUL Silviu-Ionut 0 Vezi Profil
BAŞ Ana-Marcela 0 Vezi Profil
BOT Călin 0 Vezi Profil
BOTA Andrada 0 Vezi Profil
BUGARIU Camelia 0 Vezi Profil
BUGARSKI Loredana 0 Vezi Profil
CALAPIȘ Nicolae 0 Vezi Profil
CIORA Arala-Maria 0 Vezi Profil
PAVEL Diana-Constantina 0 Vezi Profil
Dr. CLIPA Cristian 0 Vezi Profil
CLOPINA Calin 0 Vezi Profil
CRADIGATI Florin-Constantin 0 Vezi Profil
CRANCIOVA Luciliu-Andrei 0 Vezi Profil
CRĂCIUN Dimitrie 0 Vezi Profil
DANCIU Dorin-Teodor 0 Vezi Profil
DOANDEȘ Malvica-Maria 0 Vezi Profil
DRĂGHICI Carmen 0 Vezi Profil
CERCEGA Dana-Sorina 0 Vezi Profil
IATAN Bianca 0 Vezi Profil
ILCĂU Claudiu 0 Vezi Profil
IUHASZ Anton 0 Vezi Profil
IUNACICO Angelco 0 Vezi Profil
LAZAROV Adriana-Claudia 0 Vezi Profil
LĂZĂRUȚIU Lucian-Corneliu 0 Vezi Profil
LUCA Leontin-Marian 0 Vezi Profil
MARTONOȘY Laura-Catalina 0 Vezi Profil
MĂRGINEAN Mihaela-Dana 0 Vezi Profil
MICHNEA Nela-Magdalena 0 Vezi Profil
MILOS Loredana 0 Vezi Profil
MUNTEAN Dan 0 Vezi Profil
MURĂRAȘU Mihaela-Luminița 0 Vezi Profil
OPRIȘAN Silviu-Ioan-Cătălin 0 Vezi Profil
PETROVICI Lucian 0 Vezi Profil
POP Florin 0 Vezi Profil
PURA Simona-Felicia 0 Vezi Profil
RĂDUINEA Cătălin Giani 0 Vezi Profil
RĂUȚĂ Valeriu 0 Vezi Profil
RUSULESCU Maria-Alina 0 Vezi Profil
COLCA Ancuța 0 Vezi Profil
SMOLEAN Loredana-Andreea 0 Vezi Profil
TĂRNICERU Casian-Lucian 0 Vezi Profil
TODOR Liliana 0 Vezi Profil
TOTH David-Gabor 0 Vezi Profil
TOTH Lucian-Manuel 0 Vezi Profil
TOTH Mirabela 0 Vezi Profil
ȚAȚU Eugen-Florian 0 Vezi Profil
ȚAȚU Maria-Camelia 0 Vezi Profil
VIȘI Iuliana-Nicoleta 0 Vezi Profil
ZAHARIA Oana-Monica-Violeta 0 Vezi Profil
ZGRIBAN Petru 0 Vezi Profil
GLĂVAN Iulian Cristian 0 Vezi Profil
BOC Andrada Sorana 0 Vezi Profil