ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ - BAROUL TIMIȘ ȘI CAA FILIALA TIMIȘ: PRIMA CONVOCARE 09.03.2020, A DOUA CONVOCARE 10.03.2020

Consiliul Baroului Timiș

și

Consiliul de Administrație al Filialei Timiș a CAA


Convoacă

Adunarea Generală Ordinară a Avocaților din Baroul Timiș

și

Adunarea Generală Ordinară a membrilor Filialei Timiș a CAA,


care vor avea loc în data de 09.03.2020, începând cu ora 15:00,


la sediul Baroului Timiș,

în Timișoara, str. Lucian Blaga nr. 2, et. 2, ap. 8-11, jud. Timiș,


cu următoarea


Ordine de zi Baroul Timiș:

 1. Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului Baroului Timiș pe anul 2019.
 2. Aprobarea descărcării de gestiune și de activitate a Consiliului Baroului Timiș pe anul 2019 (gestiune curentă şi gestionarea patrimoniului Baroului).
 3. Aprobarea Raportului de activitate al Decanului Baroului Timiș pe anul 2019.
 4. Aprobarea descărcării de gestiune și de activitate a Decanului Baroului Timiș pe anul 2019.
 5. Aprobarea Proiectului de buget al Baroului Timiș pentru anul 2020.
 6. Alegerea delegaților care vor reprezenta Baroul Timiș la Congresul Avocaților din iunie 2020.
 7. Diverse (Potrivit art. 67 alin. 5 din Statutul Profesiei de Avocat, avocaţii cu drept de a participa la şedinţele adunării generale pot face propuneri pentru completarea ordinii de zi. Propunerile vor fi depuse în scris la barou cu cel puţin 5 zile înainte de data la care a fost convocată adunarea generală).


Ordine de zi CAA Filiala Timiș:

 1. Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al Filialei Timiș pe anul 2019.
 2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație al Filialei Timiș pentru anul 2019, pe baza Raportului Comisiei de Cenzori a Filialei Timiș, cu avizul prealabil al Consiliului Baroului Timiș.
 3. Adoptarea Proiectului de buget al Filialei Timiș a CAA, pentru anul 2020.
 4. Diverse.


Potrivit dispozițiilor art. 53 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată, Adunarea Generală Ordinară a Avocaților din Baroul Timiș este legal constituită la prima convocare cu participarea majorităţii membrilor săi.


Potrivit dispozițiilor art. 68 alin. 3 din Statutul CAA, Adunarea Generală a membrilor Filialei Timiș a CAA este legal constituită la prima convocare cu participarea a cel puțin jumătate plus unu din totalul membrilor filialei.



În cazul în care la prima convocare

numărul legal de participanți nu este întrunit,

Adunarea Generală Ordinară a Avocaților din Baroul Timiș

și

Adunarea Generală Ordinară a membrilor Filialei Timiș a CAA,

se convoacă

pentru data de 10.03.2020, începând cu ora 15:00,

în Aula Magna ’’Ioan Curea’’ a Universității de Vest din Timișoara,

cu sediul în Timișoara, Bd. Vasile Pârvan nr. 4, jud. Timiș.


Potrivit dispozițiilor art. 53 alin. 3 din Legea nr. 51/1995 republicată, la a doua convocare, Adunarea Generală Ordinară a Avocaților din Baroul Timiș este legal constituită cu participarea a cel puţin unei treimi din numărul total al membrilor săi.


Potrivit art. 68 alin. 4 din Statutul CAA, dacă nu este întrunit cvorumul la prima convocare, a doua Adunare Generală Ordinară a membrilor Filialei Timiș a CAA este legal constituită cu participarea membrilor prezenți.


Atât la prima, cât și la a doua convocare, membrii Baroului Timiș și ai Filialei Timiș a CAA, participă la adunarea generală personal sau prin reprezentant, mandatând un alt avocat, cu condiția ca acesta să fie membru al Baroului Timiș.


Adunarea Generală Ordinară a Avocaților din Baroul Timiș și Adunarea Generală Ordinară a membrilor Filialei Timiș a CAA se vor desfășura conform dispozițiilor art. 51, art. 52, art. 53 din Legea nr. 51/1995 republicată, art. 66 - art. 70 din Statutul Profesiei de Avocat, art. 68 și art. 69 din Statutul CAA adoptat prin Hotărârea nr. 139/27.07.2016 a Consiliului U.N.B.R..


Documente atașate

Vizualizări: 1530