ALEGERI DECEMBRIE 2020 - VOT ELECTRONIC. PRIMA CONVOCARE: 02.12.2020. A DOUA CONVOCARE: 04.12.2020

Consiliul Baroului Timiș

Convoacă

Adunarea Generală a Avocaților

pentru alegerea Organelor de Conducere a Baroul Timiș,

și

Adunarea Generală a Filialei Timiș

a Casei de Asigurări a Avocaților,


care vor avea loc în data de 02.12.2020,

prin vot exprimat prin mijloace electronice, în intervalul 00:00 - 20:00,


cu următoarea


Ordine de zi

Adunarea Generală a Avocaților

pentru alegerea Organelor de Conducere a Baroul Timiș:


1. Alegerea Decanului Baroului Timiș.

2. Alegerea unui număr de 1 (un) membru al Consiliului Baroului Timiș.

3. Alegerea membrilor Comisiei de Disciplină a Baroului Timiș (7 membri).

4. Alegerea membrilor Comisiei de Cenzori a Baroului Timiș (3 membri, din care cel puţin unul să aibă studii economice).


Ordine de zi

Adunarea Generală a Filialei Timiș a Casei de Asigurări a Avocaților:


1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Casei de Asigurări a Avocaților Filiala Timiș (5 membri, din care 4 avocați în activitate și unul pensionar al sistemului propriu de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților).

2. Alegerea membrilor supleanți ai Consiliului de Administrație al Casei de Asigurări a Avocaților Filiala Timiș (3 membri, din care doi avocați în activitate și unul pensionar al sistemului propriu de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților).

3. Alegerea membrilor Comisiei de Cenzori a Filialei Timiș a Casei de Asigurări a Avocaților (3 membri, dintre care doi avocați în activitate și un avocat pensionar).
Potrivit dispozițiilor art. 54 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată, Adunările generale de alegere a organelor de conducere a baroului sunt legal constituite numai cu participarea majorităţii membrilor adunării generale a baroului (50%+1).

Potrivit dispozițiilor art. 54 alin. 3 din Legea nr. 51/1995 republicată, Participarea la adunarea generală de alegere a organelor de conducere a baroului se face personal. Avocatul membru al baroului nu poate delega exercitarea dreptului său de vot unui alt avocat.

Potrivit dispozițiilor art. 541 din Legea nr. 51/1995 republicată:

(1) Atât în cazul adunării generale ordinare sau extraordinare, cât şi în cazul adunării generale de alegere a organelor de conducere a baroului, consiliul baroului poate hotărî ca votul să se desfăşoare prin mijloace electronice.

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), cvorumul va fi stabilit în raport cu numărul total al membrilor baroului care şi-au exprimat opţiunea de vot, cu respectarea dispoziţiilor art. 53 şi art. 54 alin. (2), (21) şi (22), după caz.

(3) Consiliul baroului va face public, pe site-ul web al baroului, cu cel puţin 30 de zile înaintea datei adunării generale în care va fi utilizată procedura de vot electronic, regulamentul privind utilizarea sistemului electronic de votare, care va conţine garanţii cu privire la securitatea şi corectitudinea procesului de vot şi de respectare a secretului votului în cazul adunării generale de alegere a organelor de conducere a baroului.

Potrivit dispozițiilor art. 68 alin. 6 din Statutul Casei de Asigurări a Avocaților aprobat prin Hotărârea nr. 139/27.07.2016 emisă de Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România, adunarea generală ordinară și extraordinară cu caracter electiv va fi legal constituită pentru prima convocare cu participarea a jumătate plus unu din numărul membrilor filialei.
În cazul în care,

la prima convocare,

numărul legal de participanți nu este întrunit,

Adunarea Generală a Avocaților

pentru alegerea Organelor de Conducere a Baroul Timiș

și

Adunarea Generală a

Filialei Timiș a Casei de Asigurări a Avocaților

se reconvoacă

în data de 04.12.2020,

prin vot exprimat prin mijloace electronice, în intervalul 00:00 - 20:00.


Potrivit dispozițiilor art. 54 alin. 2 coroborate cu art. 53 alin. 3 din Legea nr. 51/1995 republicată, la a doua convocare, Adunarea Generală de alegere a organelor de conducere a baroului este legal constituită cu participarea a cel puţin unei treimi din numărul total al membrilor săi.

Potrivit dispozițiilor art. 68 alin. 6 din Statutul Casei de Asigurări a Avocaților aprobat prin Hotărârea nr. 139/27.07.2016 emisă de Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România, adunarea generală ordinară și extraordinară cu caracter electiv va fi legal constituită pentru a doua convocare cu participarea a o treime din numărul membrilor filialei.

Potrivit dispozițiilor art. 54 alin. 3 din Legea nr. 51/1995 republicată și la a doua convocare participarea la adunarea generală de alegere a organelor de conducere a baroului se face personal. Avocatul membru al baroului nu poate delega exercitarea dreptului său de vot unui alt avocat.


Adunarea Generală a Avocaților pentru alegerea organelor de conducere a Baroului Timiș se va desfășura conform dispozițiilor art. 51 alin. 2 lit. b), art. 52 - art. 541 din Legea nr. 51/1995 republicată, art. 67 - art. 70, art. 74 alin. 1 din Statutul Profesiei de Avocat, precum și conform dispozițiilor Regulamentului pentru desfăşurarea Adunării Generale a membrilor cu drept de vot a Baroului Timiş, pentru alegerea organelor de conducere ale Baroului Timiş şi ale Casei de Asigurări a Avocaţilor - Filiala Timiş, afișat la data de 30.09.2020: https://baroul-timis.ro/frontend/web/article/hotar....

Adunarea Generală a Filialei Timiș a Casei de Asigurări a Avocaților se va desfășura conform dispozițiilor Legii nr. 72/2016 și ale Statutului Casei de Asigurări a Avocaților, adoptat prin Hotărârea nr. 139/27.07.2016 privind adoptarea Statutului Casei de Asigurări a Avocaților, emisă de Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România.


Candidaturile pentru demnitatea de Decan al Baroului Timiș, pentru calitatea de membru al Consiliului Baroului Timiș, pentru calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Casei de Asigurări a Avocaților Filiala Timiș, pentru calitatea de membru al Comisiei de Disciplină a Baroului Timiș, pentru calitatea de membru al Comisiei de Cenzori a Baroului Timiș, pentru calitatea de membru al Comisiei de Cenzori a Filialei Timiș a Casei de Asigurări a Avocaților, se înregistrează la sediul Baroului Timiș până cel mai târziu la data de 20.11.2020.


Documente atașate

Vizualizări: 1484