ANUNŢ referitor la selecția candidatului României pentru funcția de judecător la Tribunalul Uniunii Europene

În temeiul articolului 3 din Procedura pentru desemnarea candidatului României pentru funcția de judecător la Tribunalul Uniunii Europene, aprobată de Guvernul României, prin Memorandum, la data de 7 aprilie 2021, publicăm prezentul


ANUNŢ


referitor la selecția candidatului României pentru funcția de judecător la Tribunalul Uniunii Europene

Unul dintre cele două posturi de judecător român la Tribunalul Uniunii Europene se vacantează începând cu data de 7 octombrie 2021. În acest context, România este invitată să transmită o propunere pentru postul vacant de judecător până la finalul lunii iunie 2021. Mandatul de judecător pentru care se va transmite propunerea rezultată din prezenta procedură de selecție va acoperi perioada 7 octombrie 2021 – 31 august 2022.

Condițiile și modalitatea de numire a judecătorilor la Tribunal sunt prevăzute de art. 254 și 255 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și de prevederile corespunzătoare din Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE).

Potrivit art. 254 TFUE, membrii Tribunalului sunt aleși dintre persoane care oferă depline garanții de independență și care au capacitatea cerută pentru exercitarea unor înalte funcții jurisdicționale. Aceștia sunt numiți de comun acord de către guvernele statelor membre, pentru o perioadă de șase ani, după consultarea comitetului prevăzut la art. 255 TFUE.

Potrivit art. 4 din Titlul I al Protocolului nr. 3 privind Statutul CJUE, judecătorii nu pot exercita nicio funcție politică sau administrativă. Aceștia nu pot exercita nicio activitate profesională, fie că este sau nu remunerată, în afara cazului în care Consiliul, hotărând cu majoritate simplă, acordă o derogare cu titlu excepțional. La instalarea în funcție, judecătorii își iau angajamentul solemn de a respecta, pe durata funcției lor și după încetarea acesteia, obligațiile care decurg din această funcție, în special îndatoririle de a da dovadă de onestitate și de discreție în acceptarea anumitor poziții sau avantaje, după încetarea funcției lor.

La data de 7 aprilie 2021 a fost aprobată de către Guvernul României, prin memorandum, Procedura pentru desemnarea candidatului României pentru funcția de judecător la Tribunalul Uniunii Europene (denumită, în continuare, Procedura).

Persoanele interesate își pot depune candidatura până la data de 16 mai 2021, exclusiv în format electronic, la adresa de email: selectie.tue@just.ro, până la ora 24:00.

Dosarul de candidatură trebuie să ateste îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 4 din Procedură șiconțină:

1. un curriculum vitae;

2. copii ale diplomelor privind absolvirea cursurilor de licență sau echivalente, cu profil juridic, la o universitate din România sau din alte state membre UE ori în state terţe, recunoscute în România sau în alte state membre UE;

3. copii ale altor diplome atestând cursurile absolvite sau titlurile științifice;

4. documente care să ateste îndeplinirea condițiilorpentru ocuparea unor înalte funcții jurisdicționale(decizii de definitivare într-o funcțiejuridică/condiții de vechime echivalente, documente privind gradele universitare, indicele Hirsch sau alte standarde similare);

5. copii ale documentelor ce atestă cunoștințele de limbă oficială UE, alta decât limba română, în cazul în care candidații posedă asemenea documente;

6. o declarație pe proprie răspundere din care să rezulte lipsa antecedentelor penale, a altor cauze care îl împiedică să exercite în mod efectiv funcția de judecător la Tribunal, precum și, după caz, faptulcă îndeplinește condițiile prevăzute de art. 6 și art.7 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (nu a fost agent sau colaborator al organelor de securitate ca poliție politică și nu este lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informații);

7. orice alte documente care atestă îndeplinirea condițiilor de eligibilitate.

Dosarele depuse vor fi analizate de Comisia de selecție, în conformitate cu art. 5, alin. (1) din Procedură, iar rezultatele verificării și informațiile privind data, ora și locul organizării sesiunii de audiere vor fi publicate pe site-urile Ministerului Justiţiei, Ministerului Afacerilor Externe, Consiliului Superior al Magistraturii, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie și Uniunii Naționale a Barourilor din România.

Candidații ale căror dosare au fost selectate vor fi notificați individual, în vederea susținerii unui interviu în fața Comisiei de selecție, prezidate de ministrul justiției. Interviul va fi organizat în perioada 7-10 iunie 2021, la sediul Ministerului Justiției sau prin mijloace de comunicare la distanță.

Interviul va avea loc în limba română, însă vor fi adresate și întrebări în limba franceză/engleză. Candidații pot răspunde la întrebările respective în limba franceză/engleză.

Cunoașterea oricăror alte limbi oficiale ale UE poate constitui un avantaj.

Evaluarea candidaților se realizează, potrivit art. 5, alin. (4) din Procedură, în funcţie de următoarele criterii:

a)calificarea juridică a candidatului şi cunoaşterea dreptului şi instituţiilor UE;

b)experienţa profesională, inclusiv notorietateaştiinţifică, dacă este cazul;

c)capacitatea de a exercita funcţii judiciare;

d)competenţele lingvistice;

e)capacitatea de a lucra într-un mediu multicultural, care reflectă diferite sisteme juridice;

f)lipsa oricărei îndoieli cu privire la independenţa, imparţialitatea, probitatea și integritatea candidatului.

La finalizarea audierilor, conform art. 6 din Procedură, Comisia selectează candidatul României pentru ocuparea funcţiei de judecător al Tribunalului Uniunii Europene, precum şi două propuneri de rezervă, cu votul majorităţii simple a membrilor Comisiei. Rezultatele procedurii de selecţie sunt publicate pe site-urile Ministerului Justiţiei, Ministerului Afacerilor Externe, Consiliului Superior al Magistraturii, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi Uniunii Naţionale a Barourilor din România.

Propunerile finale, însoțite de dosarele de candidatură, sunt comunicate Guvernului, spre aprobare.

Guvernul va transmite Consiliului UE numele candidatului României pentru funcția de judecător al TribunaluluiUniunii Europene. Judecătorul român va fi numit de comun acord de către guvernele statelor membre UE, după consultarea Comitetului prevăzut la art. 255 TFUE.


Anexa: Procedura pentru desemnarea candidatului României pentru funcția de judecător la TribunalulUniunii Europene.

PROCEDURĂ

pentru desemnarea candidatului României pentru funcţia de judecător la Tribunalul Uniunii Europene

Art. 1

(1) Desemnarea candidatului României pentru funcţia de judecător al Tribunalului Uniunii Europene se face de către Guvern, la propunerea Comisiei de selecție.

(2) Comisia de selecție este formată din:

a) ministrul justiției;

b) ministrul afacerilor externe;

c) agentul guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene;

d) directorul Direcţiei afaceri europene şi drepturile omului din cadrul Ministerului Justiţiei;

e) un membru al Consiliului Superior al Magistraturii, desemnat de Plenul acestuia la invitaţia ministrului justiţiei;

f) doi judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, desemnați de Colegiul de conducere al acesteia, la invitaţia ministrului justiţiei;

g) două cadre didactice universitare de la facultăţile de drept din cadrul universităţilor de cercetare avansată şi educaţie, astfel cum acestea sunt clasificate potrivit art. 193 alin. (4) lit. c) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, la invitaţia ministrului justiţiei.

i) doi decani ai Barourilor din cadrul Uniunii Naționale a Barourilor din România, desemnați de Comisia permanentă a UNBR, la invitația ministrului justiției.

(3) În situația în care un membru al Comisiei nu poate asigura prezența în cadrul Comisiei, din motive obiective, inclusiv în cazul unor deplasări în interes de serviciu, respectivul membru poate desemna un supleant.

Art. 2

(1) Comisia prevăzută la art. 1 este convocată de ministrul justiţiei, care prezidează lucrările acesteia.

(2) Pentru procedurile de audiere, deliberare, selecție a candidaților, Comisia este valabil întrunită în prezența tuturor membrilor. Pentru toate celelalte activități, Comisia este valabil întrunită în prezența a cel puțin 7 membri.

(3) Toate deciziile în cadrul Comisiei se iau în procedură scrisă, prin vot cu majoritatea simplă a membrilor.

(4) Membrii Comisiei îşi exercită mandatul în mod individual şi independent şi îşi exprimă propria opinie. Fiecare membru al Comisiei are un vot pe care îl va exercita pentru adoptarea deciziilor.

(5) Comisia își desfășoară activitatea în prezență fizică sau prin intermediul sistemului de videoconferință, după caz.

(6) Secretariatul Comisiei este asigurat de Ministerul Justiţiei.

Art. 3

(1) Comisia adoptă anunţul referitor la selecţia candidaţilor în numele României pentru funcţia de judecător al Tribunalului Uniunii Europene.

(2) Secretariatul Comisiei de selecţie transmite anunțul pentru publicare pe site-urile Ministerului Justiţiei, Ministerului Afacerilor Externe, Consiliului Superior al Magistraturii, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Uniunii Naționale a Barourilor din România, precum și către toate Curțile de Apel și Barourile din România.

(3) În anunţ sunt indicate cerinţele prevăzute pentru ocuparea funcţiei de judecător al Tribunalului Uniunii Europene potrivit Tratatului privind Funcţionarea Uniunii Europene, documentaţia ce trebuie prezentată în dosarul de candidatură, perioada şi locul desfăşurării selecţiei candidaţilor şi termenul până la care pot fi depuse candidaturile. Dosarele vor fi depuse exclusiv în format electronic.

Art. 4

Candidaţii vor fi desemnaţi dintre personalităţile care oferă depline garanții de independență și care au capacitatea cerută pentru exercitarea în România a unor înalte funcții jurisdicționale, în conformitate cu art. 254 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene.

Art. 5

(1) În termen de maximum 5 zile calendaristice de la expirarea termenului pentru depunerea candidaturilor, comisia verifică îndeplinirea condiţiilor menţionate în anunţul prevăzut la articolul 3, alin. (1) şi publică pe site-urile Ministerului Justiţiei, Ministerului Afacerilor Externe, Consiliului Superior al Magistraturii, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Uniunii Naționale a Barourilor din Româniarezultatele verificării şi informaţiile privind data, ora şi locul organizării sesiunii de audiere a candidaţilor.

(2) În termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea rezultatelor finale ale verificării prealabile, comisia organizează audierea candidaţilor selectați. Interviul va fiînregistrat. Audierea poate fi organizată inclusiv prin mijloace de comunicare la distanță.

(3) Timpul alocat pentru audierea fiecărui candidat este de minimum 15 minute și de maximum o oră.

(4) Criteriile în funcţie de care se va realiza evaluarea candidaţilor sunt:

a) calificarea juridică a candidatului şi cunoaşterea dreptului şi instituţiilor UE;

b) experienţa profesională;

c) capacitatea de a exercita funcţii judiciare;

d) competenţele lingvistice;

e) capacitatea de a lucra într-un mediu multicultural, care reflectă diferite sisteme juridice;

f) lipsa oricărei îndoieli cu privire la independenţa, imparţialitatea, probitatea și integritatea candidatului.

Art. 6

(1) La finalizarea audierilor, Comisia selectează candidatul României pentru ocuparea funcţiei de judecător al Tribunalului Uniunii Europene, precum şi două propuneri de rezervă, cu votul majorităţii simple a membrilor Comisiei.

(2) Rezultatele procedurii de selecţie sunt publicate pe site-urile Ministerului Justiţiei, Ministerului Afacerilor Externe, Consiliului Superior al Magistraturii,Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi Uniunii Naţionale a Barourilor din România.

(3) Propunerile finale, însoțite de dosarele de candidatură ale persoanelor aflate pe lista scurtă, sunt comunicate Guvernului, spre aprobare.

Art. 7

(1) În cazul în care există motive temeinice, Guvernul poate respinge, motivat, propunerea Comisiei și poate alege dintre cele două propuneri de rezervă.

(2) În cazul în care Guvernul respinge, motivat, cele trei propuneri prezentate, se reia procedura de selecţie, prevederile art. 1 - 6 aplicându-se corespunzător.

Art. 8

În termen de 3 zile lucrătoare de la aprobarea de către Guvern a candidatului României pentru funcţia de judecător al Tribunalului Uniunii Europene, Guvernul înaintează propunerea sa Consiliului UE, prin intermediul Reprezentanţei Permanente a României pe lângă UE.

Art. 9

În conformitate cu articolul 19, alin. (1) din Legea nr. 373/2013 privind cooperarea între Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene, Guvernul informează Parlamentul cu privire la propunerea adoptată.

Art. 10

În cazul în care avizul Comitetului prevăzut de articolul 255 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene cu privire la candidatul propus de România este negativ, Guvernul transmite către Secretariatul General al Consiliului, prin intermediul Reprezentanţei Permanente a României pe lângă UE, candidatura din lista de rezervă, în ordinea de prioritate votată de Comisia de selecţie. În cazul în care, pentru toate propunerile formulate, avizul Comitetului prevăzut de articolul 255 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene este negativ, se reia procedura de selecţie, prevederile art. 1 - 9 rămânând aplicabile în mod corespunzător.

Vizualizări: 305