​HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A AVOCAȚILOR DIN BAROUL TIMIȘ DIN DATA DE 20.03.2018


HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A AVOCAȚILOR DIN BAROUL TIMIȘ

DIN DATA DE 20.03.2018


Adunarea Generală Ordinară a Avocaților din Baroul Timiș, legal convocată și întrunită în ședința din data de 20.03.2018, în conformitate cu dispozițiile art. 52, art. 53, art. 54 din Legea nr. 51/1995 republicată și modificată, art. 66, art. 67, art. 68, art. 70 din Statutul Profesiei de Avocat,


HOTĂRĂȘTE:


 1. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului Baroului Timiș pe anul 2017.
 2. Se aprobă descărcarea de gestiune și de activitate a Consiliului Baroului Timiș pe anul 2017 (gestiune curentă şi gestionarea patrimoniului Baroului).
 3. Se aprobă Raportul de activitate al Decanului Baroului Timiș pe anul 2017.
 4. Se aprobă Proiectul de buget al Baroului Timiș pentru anul 2018.
 5. Se aleg delegații Baroului Timiș la Congresul Avocaților 2018:
  1. Avocat Florin KOVACS;
  2. Avocat Cezar-Călin OBÂRȘIE;
  3. Avocat Mihaela-Anișoara ONIȚA-MÂRȘU;
  4. Avocat Ovidiu REZ;
  5. Avocat Andrei-Robert SZASZ.
 6. Decanul Baroului Timiș, Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ și membrii Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România, Avocat Călin BOT și Avocat Lazăr GRUNEANȚU, sunt membri de drept ai Congresului Avocaţilor.

 7. Se aprobă vânzărea imobilului Vila Avocaților, deținut de Baroul Timiș în coproprietate cu CAA Filiala Timiș, în Comuna Văliug, Sat Crivaia, jud. Caraș-Severin.
 8. Se mandatează Consiliul Baroului Timiș să angajeze un expert evaluator, pentru evaluarea imobilului și stabilirea prețului de vânzare, în vederea vânzării, precum și pentru întocmirea unui regulament de vânzare.
 9. Prezenta hotărâre este obligatorie pentru membrii Baroului Timiș, în condițiile legii și statutului profesiei de avocat.
 10. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința membrilor Baroului Timiș prin publicare pe website-ul www.baroul-timis.ro și prin afișare la sediul Baroului Timiș.
 11. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului Baroului Timiș, Decanului Baroului Timiș, Serviciului Secretariat al Baroului Timiș, Serviciului Contabilitate al Baroului Timiș, în vederea aducerii la îndeplinire.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ,


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

| | Hits: 1212