HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A MEMBRILOR FILIALEI TIMIȘ A CAA DIN DATA DE 08.04.2021HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE

A MEMBRILOR FILIALEI TIMIȘ A CAA

DIN DATA DE 08.04.2021Adunarea Generală Ordinară a Membrilor Filialei Timiș a CAA, legal convocată și întrunită în ședința din data de 08.04.2021, în conformitate cu dispozițiile art. 68 și 69 din Statutul Casei de Asigurări a Avocaților adoptat prin Hotărârea nr. 139 din 27.07.2016 a Consiliului U.N.B.R.,HOTĂRĂȘTE:
  1. Se aprobă Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al Filialei Timiș pe anul 2020.
  2. Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al Filialei Timiș pentru anul 2020, pe baza Raportului Comisiei de Cenzori a Filialei Timiș, cu avizul prealabil al Consiliului Baroului Timiș.
  3. Se aprobă Proiectul de buget al Filialei Timiș a CAA, pentru anul 2021, anexă la prezenta hotărâre.
  4. Prezenta hotărâre este obligatorie pentru membrii Filialei Timiș a CAA, în condițiile legii.
  5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința membrilor Filialei Timiș a CAA prin publicare pe website-ul www.baroul-timis.ro și prin afișare la sediul Filialei Timiș a CAA.
  6. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului de Administrație al Filialei Timiș a CAA, Președintelui Consiliului de Administrație al Filialei Timiș a CAA, Serviciului Contabilitate al Filialei Timiș a CAA, Consiliului Baroului Timiș, Decanului Baroului Timiș, Serviciului Secretariat al Baroului Timiș, Serviciului Contabilitate al Baroului Timiș, în vederea aducerii la îndeplinire.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ


Avocat Mihaela-Anișoara ONIȚA-MÂRȘU

Documente atașate

Vizualizări: 212