HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A MEMBRILOR FILIALEI TIMIȘ A CAA DIN DATA DE 10.03.2020

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE

A MEMBRILOR FILIALEI TIMIȘ A CAA

DIN DATA DE 10.03.2020


Adunarea Generală Ordinară a Membrilor Filialei Timiș a CAA, legal convocată și întrunită în ședința din data de 10.03.2020, în conformitate cu dispozițiile art. 68 și 69 din Statutul Casei de Asigurări a Avocaților adoptat prin Hotărârea nr. 139 din 27.07.2016 a Consiliului U.N.B.R.,


HOTĂRĂȘTE:  1. Se aprobă Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al Filialei Timiș pe anul 2019.
  2. Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al Filialei Timiș pentru anul 2019, pe baza Raportului Comisiei de Cenzori a Filialei Timiș, cu avizul prealabil al Consiliului Baroului Timiș.
  3. Se aprobă Proiectul de buget al Filialei Timiș a CAA, pentru anul 2020.
  4. Prezenta hotărâre este obligatorie pentru membrii Filialei Timiș a CAA, în condițiile legii.
  5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința membrilor Filialei Timiș a CAA prin publicare pe website-ul www.baroul-timis.ro și prin afișare la sediul Filialei Timiș a CAA.
  6. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului de Administrație al Filialei Timiș a CAA, Președintelui Consiliului de Administrație al Filialei Timiș a CAA, Serviciului Contabilitate al Filialei Timiș a CAA, Consiliului Baroului Timiș, Decanului Baroului Timiș, Serviciului Secretariat al Baroului Timiș, Serviciului Contabilitate al Baroului Timiș, în vederea aducerii la îndeplinire.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ,


Avocat Radu ZANDOMENI


Documente atașate

Vizualizări: 706