​HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A MEMBRILOR FILIALEI TIMIȘ A CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAȚILOR DIN DATA DE 20.03.2018


HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A MEMBRILOR FILIALEI TIMIȘ A CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAȚILOR

DIN DATA DE 20.03.2018


Adunarea Generală Ordinară a membrilor Filialei Timiș a Casei de Asigurări a Avocaților, legal convocată și întrunită în ședința din data de 20.03.2018, în conformitate cu dispozițiile art. 67, art. 68, art. 69 din Statutul Casei de Asigurări a Avocaților,


HOTĂRĂȘTE:


  1. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al Filialei Timiș pe anul 2017.
  2. Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al Filialei Timiș pentru anul 2017, pe baza Raportului Comisiei de Cenzori a Filialei Timiș a CAA, cu avizul prealabil al Consiliului Baroului Timiș.
  3. Se aprobă Proiectul de buget al Filialei Timiș a CAA, pentru anul 2018.
  4. Se aprobă vânzărea imobilului Vila Avocaților, deținut de Baroul Timiș în coproprietate cu CAA Filiala Timiș, în Comuna Văliug, Sat Crivaia, jud. Caraș-Severin.
  5. Se mandatează Consiliul Baroului Timiș să angajeze un expert evaluator, pentru evaluarea imobilului și stabilirea prețului de vânzare, în vederea vânzării, precum și pentru întocmirea unui regulament de vânzare.
  6. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința membrilor Filialei Timiș a Casei de Asigurări a Avocaților prin publicare pe website-ul www.baroul-timis.ro și prin afișare la sediul CAA Filiala Timiș.
  7. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului Baroului Timiș, Consiliului de Administrație al Filialei Timiș a CAA, Președintelui Consiliului de Administrație al Filialei Timiș a CAA, Serviciului Contabilitate al Filialei Timiș a CAA, în vederea aducerii la îndeplinire.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ,


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

| | Hits: 1262