ITM - Obligațiile formelor de exercitare a profesiei de avocat, privind autorizarea de funcționare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă

Conform unei adrese sosită de la ITM Timiș la Baroul Timiș, raportat la dispozițiile art. 3 și 6 din Normele Metodologice din 11 octombrie 2006 de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, toate persoanele juridice care la înființare nu au fost înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comerțului, au următoarele obligații:

Art. 3 În vederea asigurării condițiilor de securitate și sănătate în muncă și pentru prevenirea accidentelor și a bolilor profesionale, ANGAJATORII au obligația să obțină autorizația de funcționare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, înainte de începerea oricărei activități.

Art. 6 (1) În vederea autorizării din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, angajatorul are obligația să depună la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia își desfășoară activitatea o cerere, completată în două exemplare semnate în original de către angajator, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1. (2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoțită de următoarele acte: a) copii de pe actele de înființare; b) declarația pe propria răspundere, conform modelului prezentat în anexa nr. 2, din care rezultă că pentru activitățile declarate sunt îndeplinite condițiile de funcționare prevăzute de legislația specifică în domeniul securității și sănătății în muncă. (3) Pentru actele depuse în susținerea cererii se va completa opisul prezentat în anexa nr. 1.

Modelele de formulare sunt publicate, în format editabil, pe pagina web a ITM Timiș în secțiunea ''Securitate și Sănătate în Muncă - Acte necesare autorizării d.p.d.v. al SSM''.


DECAN

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

Vizualizări: 1845