Precizari cu privire la inscrierea la examenul de primire in profesia de avocat, sesiunea SEPTEMBRIE 2016

Anunt inscriere examen

 

      Baroului Timiş, văzând dispoziţiile Hotărârilor nr. 97/04.06.2016 și 98/04.06.2016 ale Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România, informează candidaţii cu privire la înscrierea la examenul de primire in profesie, sesiunea SEPTEMBRIE 2016.

 

        Candidaţii, în vederea susţinerii examenului de admitere în profesie, urmează să se înscrie la Baroul Timiş în intervalul 19 iulie - 17 august 2016, între orele 08.00 - 13.00.

 

     Înscrierea candidaţilor se va realiza distinct, în funcţie de calitatea pe care aceştia o vor obţine, în urma promovării examenului, respectiv aceea de avocat stagiar sau de avocat definitiv.

 

     Dosarul de înscriere se depune in 2 exemplare (unul conţinând copii legalizate ale actelor de studii, acte originale şi copii certificate şi altul conţinând fotocopii ale actelor depuse în primul dosar). Dosarul va conţine cererea-tip însoţită de actele prevăzute de Regulamentul de examen.

 

    Cererea-tip de înscriere se poate ridica de la secretariatul baroului.

1. Pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar, la cererea de înscriere se anexează urmatoarele acte:

- certificatul de naştere, în copie certificată;

-  actul de identitate, în copie;

-  diploma de licenţă în copie legalizată; în cazul în care diploma de licenţă a fost obţinută după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;

-  dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;

-  certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;

-  certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică; certificatul privind starea de sănătate a candidatuluipoate fi emis de către orice medic generalist; evaluarea psihiatrică poate fi emisă/realizată de către orice medic specialist psihiatru;

- certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

 

    Cererea de înscriere la examen va fi însoţită de o declaraţie din care rezultă că în cazul în care va fi declarat admis, candidatul înţelege că nu poate să se înscrie în alt barou decât cel la care a depus cererea de înscriere la examen.

    Totodată, candidatul va indica în declaraţie dacă doreşte să urmeze cursurile de pregătire iniţială în cadrul I.N.P.P.A. sau într-un centru teritorial al I.N.P.P.A., potrivit menţiunilor din Anexa 1. În toate cazurile, candidaţii au dreptul de a opta pentru pregătirea profesională iniţială în cadrul sediului central al I.N.P.P.A.

 

2. Pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv, la cererea de înscriere se anexează urmatoarele acte:

- certificatul de naştere, în copie certificată;

- actul de identitate, în copie;

- diploma de licenţă în copie legalizată; în cazul în care diploma de licenţă a fost obţinută după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;

- dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;

- certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;

- certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică; certificatul privind starea de sănătate a candidatuluipoate fi emis de către orice medic generalist; evaluarea psihiatrică poate fi emisă/realizată de către orice medic specialist psihiatru;

- dovada promovării examenului de definitivare în funcţia juridica îndeplinită anterior;

- certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie;

- adeverință care să ateste îndeplinirea condiției de vechime din art. 20 alin. 5 și 6 din Legea nr. 51/1995 republicată, după caz.

 

 

 

 

 

Vizualizări: 3153