SOLICITARE PRECIZĂRI ITM TIMIȘ REFERITOR ADRESĂ nr. 14212/BSPIAADSSM din data de 26.06.2018


Stimați Colegi,

Având în vedere Adresa comunicată de Inspecția Muncii, Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș nr. 14212/BSPIAADSSM/26.06.2018, înregistrată la Baroul Timiș sub nr. 402/13.07.2018, care a fost adusă la cunoștința tuturor avocaților din Baroul Timiș,

Raportat la dispozițiile art. 3 și 6 din Normele Metodologice din 11 octombrie 2006 de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, potrivit cărora toate persoanele juridice care la înființare nu au fost înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comerțului, au următoarele obligații:

Art. 3 În vederea asigurării condițiilor de securitate și sănătate în muncă și pentru prevenirea accidentelor și a bolilor profesionale, ANGAJATORII au obligația să obțină autorizația de funcționare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, înainte de începerea oricărei activități.

Art. 6 (1) În vederea autorizării din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, angajatorul are obligația să depună la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia își desfășoară activitatea o cerere, completată în două exemplare semnate în original de către angajator, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1. (2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoțită de următoarele acte: a) copii de pe actele de înființare; b) declarația pe propria răspundere, conform modelului prezentat în anexa nr. 2, din care rezultă că pentru activitățile declarate sunt îndeplinite condițiile de funcționare prevăzute de legislația specifică în domeniul securității și sănătății în muncă. (3) Pentru actele depuse în susținerea cererii se va completa opisul prezentat în anexa nr. 1,

Având în vedere dispozițiile art. 5 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată, potrivit cărora formele de exercitare a profesiei de avocat sunt: cabinete individuale, cabinete asociate, societăţi civile profesionale sau societăţi profesionale cu răspundere limitată,

Având în vedere dispozițiile art. 6 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată, potrivit cărora societatea profesională cu răspundere limitată este o societate cu personalitate juridică, constituită în condiţiile prevăzute de prezenta lege şi de Statutul profesiei de avocat, prin asocierea a cel puţin 2 avocaţi definitivi, aflaţi în exerciţiul profesiei, indiferent dacă deţin sau nu ori dacă aparţin sau nu unei alte forme de exercitare a profesiei,

Având în vedere dispozițiile art. 6 alin. 2 din Legea nr. 51/1995 republicată, potrivit cărora dobândirea personalităţii juridice a societăţii profesionale cu răspundere limitată are loc la data înregistrării la barou a deciziei emise de către consiliul baroului în a cărui rază teritorială se află sediul ei principal,

Având în vedere dispozițiile art. 199 alin. 1 din Statutul Profesiei de Avocat, potrivit cărora societatea profesională cu răspundere limitată este constituită din 2 sau mai mulţi avocaţi definitivi, aflaţi în exerciţiul profesiei, are personalitate juridică şi un patrimoniu propriu de afectaţiune destinat exercitării profesiei de avocat,

Având în vedere dispozițiile art. 202 alin. 1 din Statut, potrivit cărora societatea profesională cu răspundere limitată dobândeşte personalitate juridică la data înregistrării ei la barou, în baza deciziei emise de către consiliul baroului în a cărui rază teritorială se află sediul său principal,

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 51/1995 republicată și, respectiv, ale Statutului Profesiei de Avocat, potrivit cărora nicio altă formă de exercitare a profesiei, dintre cele enumerate mai sus, cu excepția societății profesionale cu răspundere limitată, nu are personalitate juridică,

astăzi am solicitat autorității publice emitente următoarele precizări:

  1. Dispozițiile precitate din Normele Metodologice din 11 octombrie 2006 de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006 se aplică NUMAI formei de exercitare a profesiei societate profesională cu răspundere limitată, doar aceasta fiind persoană juridică, doar aceasta având personalitate juridică?
  2. Dispozițiile precitate din Normele Metodologice din 11 octombrie 2006 de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006 se aplică NUMAI în cazul în care există raporturi de muncă, stabilite prin contracte individuale de muncă, între angajatorul persoană juridică societatea profesională cu răspundere limitată și, respectiv, angajat?

În cazul în care precizările sunt în sensul unei aplicări generale a acestor dispoziții, tuturor formelor de exercitare a profesiei de avocat și oricărui tip de raport juridic, am solicitat comunicarea temeiurilor de drept care susțin aceste precizări.

Răspunsul va fi adus la cunoștința tuturor avocaților din Baroul Timiș, prin publicare pe website-ul www.baroul-timis.ro / platforma internă.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

Vizualizări: 1655