​U.N.B.R.: Program de educaţie şi asistenţă juridică pentru îmbunătăţirea accesului - JUST ACCESS, cofinanțat de Uniunea Europeană - depunere scrisori de intenție și CV până la data de 23.07.2018

Avocații membri ai Baroului Timiș interesați de Proiect, vor depune la Secretariatul Baroului Timiș (personal sau prin e-mail la contact@baroul-timis.ro, corespondenta.avocati@baroul-timis.ro) până la data de 23.07.2018, o scrisoare de intenție și un CV, urmând ca, dintre aceștia, Consiliul Baroului Timiș să selecteze 2 avocați formatori pentru sesiunile de formare care se vor desfășura în cadrul proiectului și pentru implicarea în activitățile din proiect.

Selecția finală este în sarcina U.N.B.R.. Consiliul Baroului Timiș va utiliza în procesul de selecție, criteriile enumerate mai jos.

În cadrul proiectului, în ceea ce privește beneficiarii avocați, sunt întâlnite 2 categorii:

a) avocații participanți la sesiunile de pregătire / ateliere (neremunerați);

b) avocații-experți (cu experiență în domeniile indicate ca fiind sensibile în proiect) care ar putea sprijini proiectul în sensul în care, pe baza metodologiei și a manualului întocmite și redactate de experții cu activitate în lunile iulie-septembrie să susțină activitate de formare (în sensul de a preda colegilor avocați) în domeniile indicate ca fiind prioritare pentru atingerea obiectivelor proiectului. Aceștia (care pot fi între 6 și 84 de avocați) vor avea în fapt menirea de a disemina conținutul științific al formării. Acești avocați vor fi remunerați cu un tarif orar situat între 120 și 140 lei/ora, brut. Nu toți avocații vor avea aceeași implicare orară în activități. Proiectul prevede plata avocaților sub forma contractului de cercetare sau de cedare a drepturilor de autor. Sumele bugetate sunt sume brute. Perioadele de contractare vor fi limitate la numerele de ore indicate în descrierea activităților.

Criteriile de selecție a avocaților trebuie să fie cele care să permită persoanelor selectate să răspundă cerințelor proiectului. Este de dorit ca avocații care vor fi selectați să fie implicați în activitățile proiectului trebuie, cu titlu de exemplu:

- să aibă experiență profesională cu privire la Ajutorul Public Judiciar în materie civilă din perspectiva NCPC și legislația conexă;

- să aibă experiență profesională cu privire la Asistenta Judiciara în materie penala din perspectiva NCPP și legislație conexă;

- să aibă experiență profesională cu privire la proceduri în instanţă, drepturi și mecanisme administrative și juridice de protecţie a acestora;

- să aibă minime abilități și competențe pedagogice pentru a putea disemina informațiile către colegii avocați.

Proiectul implementat de Uniunea Națională a Barourilor din Romania (U.N.B.R.) în parteneriat cu Fundația Centrul de Resurse Juridice (CRJ), denumit ”Program de educatie şi asistenţă juridică pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiţie – JUST ACCESS” este finanțat în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, obiectivul specific 2.3: Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia. Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătăţirea accesului cetăţenilor la justiţie (în special pentru categoriile aparţinând grupurilor vulnerabile) prin informare-conştientizare în rândul cetăţenilor şi prin creşterea calităţii serviciilor furnizate de către autorităţile centrale și locale ca urmare a promovării formării continue a avocatilor și specialistilor din domeniul social și a inter-disciplinarităţii în abordarea cazurilor.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Obiectiv specific nr. 1: Creșterea accesului la justiţie al cetăţenilor prin derularea de campanii naţionale de informare și educaţie juridică în rândul a peste 6000 de tineri (elevi și studenti).

Obiectiv specific nr. 2: Imbunătăţirea serviciilor și asistentei juridice oferite cetăţenilor prin formarea a cel puţin 210 de angajaţi DGASPC și SPAS la nivel naţional, în vederea alcătuirii de echipe multidisciplinare (avocați, jurişti, asistent social, psiholog) care să răspundă nevoilor cetăţenilor cu privire la accesul la justitie.

Obiectiv specific nr. 3: Imbunatatirea serviciilor juridice puse la dispoziţia cetăţenilor, inclusiv a categoriilor vulnerabile prin crearea unor resurse de învăţare și formarea a aprox. 1400 de profesionişti din domeniul juridic (avocați și personal din cadrul administraţiei publice cu atribuţii în legătură cu activitatea sistemului judiciar) pentru implementarea Noilor Coduri fundamentale (penal, procedură penală, civil, rocedură civilă).

Obiectiv specific nr. 4: Imbunătăţirea cadrului legislativ în vederea creşterii accesului la justiţie al categoriilor defavorizate/grupurilor vulnerabile prin elaborarea de propuneri de modificare în vederea îmbunătăţirii asistenţei juridice și accesului la justiţie.

Proiectul contribuie la îndeplinirea rezultatului de program: ”Grad crescut de acces la justiţie al cetăţenilor prin derularea de campanii de informare/educaţie juridică și oferirea de servicii suport, inclusiv de asistenţă juridică, puse la dispoziţia cetăţenilor” prin următoarele rezultate așteptate, stabilite la nivel de proiect:

Rezultat proiect 1: Realizarea unei campanii privind educaţia juridică în rândul tinerilor din 6 centre universitare (educaţie juridică pentru studenţii la asistenţă socială, sociologie, psihologie, poliţie, cu privire la drepturile cetăţenilor și accesul la justitie).

Rezultat proiect 2: Imbunătăţirea serviciilor și a asistentei juridice oferite de DGASPC/SPAS şi avocați prin crearea de echipe multidisciplinare nonformale în beneficiul grupurilor vulnerabile (avocat, jurişti, asistent social, psiholog).

Rezultat proiect 3: Crearea unor resurse de învăţare pentru profesionişti din domeniul juridic, cu precădere avocați din carul barourilor cu atribuţii în legătură cu funcţionarea Serviciilor de Asistenţă Juridică și personal din cadrul administraţiei publice cu atribuţii în legătură cu activitatea sistemului judiciar, în vederea îmbunătăţirii serviciilor acordate de acestia și creşterii accesului la justiţie al cetăţenilor ce aparţin categoriilor defavorizate/grupurilor vulnerabile.

Rezultat proiect 4: Îmbunătăţirea cadrului legislativ în vederea creşterii accesului la justiţie al categoriilor defavorizate/grupurilor vulnerabile prin elaborarea de propuneri de modificare a manierei în care se acordă asistență juridică din oficiu şi pentru încurajarea efectivă a avocaturii pro bono în beneficiul categoriilor defavorizate/grupurilor vulnerabile.

Sesiunile de formare sunt planificate a se desfășura în perioada septembrie 2018 - septembrie 2019. Un calendar (estimativ) urmează a fi întocmit în prima jumătate a lunii august 2018.

Cele 4 tipuri principale de activități în care pot participa avocații din teritoriu sunt:

Activitate 1

Organizarea de activitati de informare la nivelul DGASPC SPAS din fiecare judet și din cele 6 Sectoare ale Mun. Bucuresti Se vor organiza 46 evenimente IEC în rândul angajaţilor DGASPC / SPAS (fiecare judet + 6 sectoare ale mun. Bucuresti) pe teme legate de functionarea sistemului de justiţie în vederea imbunatăţirii accesul cetăţenilor la justiţie prin mai buna pregătire a funcţionarilor cu rol de asistenţă al cetăţenilor ce pot avea de-a face cu sistemul de justiţie (Septembrie 2018 - Martie 2019) - implementeaza UNBR

In cadrul componentei de informare și educaţie juridică se au în vedere următoarele direcţii:

(a) Informare cu privire la Ajutorul Public Judiciar în materie civila din perspectiva NCPC și legislatia conexa;

(b) Informare cu privire la Asistenta Judiciara în materie penala din perspectiva NCPP și legislatie conexa;

Evenimentele de informare-educare-constientizare (IEC) vor fi sustinute de către specialisti ai Liderului de parteneriat pentru a creşte nivelul de cunoaştere şi înţelegere al lucrătorilor sociali care oferă servicii unor persoane vulnerabile cu privire la proceduri în instanţă, drepturi și mecanisme administrative și juridice de protecţie a acestora, în vederea unei adecvate reprezentări a intereselor beneficiarilor DGASPC/SPAS. Evenimentele IEC vor fi semnalizate corespunzator, materialele de curs vor respecta regulile de „Informare şi publicitate” stabilite în MIV POCA 2014-2020. De asemenea, în procesul formare, continuturile de formare vor include sectiuni dedicate implementarii principiilor orizontale (Egalitatea de şanse şi nediscriminarea şi egalitatea de gen, respectiv Dezvoltare durabilă).

Atributii experti: pregatirea și sustinerea activitate/eveniment de IEC (informare-educare-comunicare) cu privire la drepturile cetăţenilor, promovarea informaţiilor privind instituţiile din sistemul judiciar și serviciile oferite de acestea cu accent pe drepturile grupurilor vulnerabile.

Aici poate fi implicat câte 1 avocat din fiecare barou.

Activitate 2

Organizarea de activitati de informare (sesiuni plenare) în cadrul institutiilor de Invatamant Campanii de informare, educare și constientizare a cetatenilor, privind drepturile omului și instituţiile din sistemul judiciar și serviciile oferite de acestea (Noiembrie 2018 - August 2019) – implementeaza UNBR

2.1. 2 campanii în principalele centrele universitare (Bucuresti, Iasi, Craiova, Cluj, Timisoara, Brasov) constand în actiuni de diseminare informatii și materiale promotionale precum și sesiuni plenare în care experti în drept și antidiscriminare vor aborda subiecte legate de accesul cetatenilor (inclusiv grupuri vulnerabile) la justitie. Beneficiari ai campaniilor de informare derulate în centre universitare: 6 centre universitare * 100 studenti=600 studenti.

Aici pot fi implicați avocați din barourile situate în localitatea unde se va desfășura fiecare eveniment.

2.2. Sesiuni plenare de IEC în cadrul liceelor – vor fi selectate cate 2 licee din fiecare judet pentru stabilirea de acorduri de colaborare în vederea promovarii educaţiei juridice și a drepturilor cetatenilor.

Rezultatul acestor campanii consta în informarea a peste 3500 de elevi de liceu în cadrul a 92 de sesiuni (estimativ: 2 licee *40 elevi*46 judete+sectoare Bucuresti=3680 elevi) privind instituţiile din sistemul judiciar și serviciile oferite de acestea.

Atributiile expertilor componenta Licee: sustinerea de prelegeri/prezentari în cadrul sesiunilor de informare cu privire la drepturile cetăţenilor, promovarea informaţiilor privind instituţiile din sistemul judiciar și serviciile oferite de acestea cu accent pe drepturile grupurilor vulnerabile.

Tematicile abordate vor fi adaptate la specificul publicului ţintă, respectiv elevi de liceu și studenti (pentru studenti abordarea tematicii se va face în functie de profil/specializare).

Evenimentele vor respecta masurile de măsuri referitoare la principiile orizontale, necesare şi oportune pentru proiect (conform descrierii din sectiunile dedicate) și va include elementele de identitate vizuala ale POCA, în conformitate cu prevederile Manualului de Identitate Vizuala POCA.

Aici poate fi implicat câte 1 avocat din fiecare barou

Activitate 3

Organizarea a 41 sesiuni de formare dedicate avocatilor (Septembrie 2018 - Septembrie 2019) - implementeaza UNBR

Se vor organiza 41 de sesiuni de formare cu o durata de 1 zi-8 ore/workshop. Workshopurile se vor organiza la nivel judetean În mod concret, vor fi acoperite în principal:

a) tratarea reglementarilor privitoare sau cu incidenta în facilitarea accesului la justitie a cetatenilor, inclusiv grupuri vulnerabile, din perspectiva noilor coduri (Noul Cod Civil, Noul Cod de Procedura Civila/ Noul Cod Penal, Noul Cod de procedura Penala);

b) analiza acestor modificari din perspecitva jurisprudentiala;

c) ajutorul public judiciar și asistența judiciară în materie penală – standarde de calitate și importanţa acestora din perspectiva accesului la justiţie

Numarul estimativ de participanti (avocați) este de 25-26 persoane/workshop. Rezultat - peste 1000 de avocați formaţi la nivel naţional pentru imbunătăţirea asistenţei juridice acordate cetăţenilor (inclusiv categoriilor vulnerabile). Evenimentele vor respecta masurile de măsuri referitoare la principiile orizontale, necesare şi oportune pentru proiect (conform descrierii din sectiunile dedicate) și va include elementele de identitate vizuala ale POCA, în conformitate cu prevederile Manualului de Identitate Vizuala POCA.

Aici poate fi implicat câte 1 avocat din fiecare barou

Pe langa expertii responsabili de sustinerea efectiva a workshop-urilor, pentru aceasta activitate au fost alocate aprox. 60 ore/workshop (2520 ore total) pentru angajarea in proiect a unor experti regionali recrutare si coordonare grup tinta. Acestia vor avea ca atributii: promovarea Activitatii 3.2 în randul membrilor Barourilor și selectarea participantilor la sesiunile de formare dedicate avocatilor. De asemenea, expertii regionali comunica și colaboreaza cu echipa de management și cu formatorii selectati pentru A3.2 în vederea alcatuirii grupelor de formare și mentin legatura cu participantii pe toata durata derularii activitatii. Această activitate nu poate fi prestată de avocați. Plata se poate face cu contract de prestări servicii, contract de muncă, etc.

Activitate 4

Organizarea a 15 de sesiuni de formare multidisciplinare dedicate avocatilor, specialistilor DGASPC/ SPAS, pe tema Directivei 2012/29/UE şi a legislaţiei antidiscriminare (Octombrie 2018 - Septembrie 2019) - implementeaza UNBR și CRJ

Se vor organiza 15 sesiuni de formare multidisciplinare cu o durata de 16 ore (2 zile) /sesiune. Acestea se vor organiza în următoarele judeţe: Bihor, Satu Mare, Maramureş, Suceava, Bistriţa Năsăud, Alba, Mureş, Bacau, Vaslui, Galaţi, Caras-Severin, Gorj, Prahova, Băila, Teleorman, incluzând astfel atât judeţe cu activitate judiciară mai intensă, având în vedere prezenţa curţilor de apel, dar și judeţe cu activitate mai restrânsă şi mai puţin dezvoltate din punct de vedere socio-economic, care beneficiază de mai puţine oportunităţi de dezvoltare profesională.

Sesiunile au două obiective:

Primul este acela de a creşte nivelul de educaţie juridică și conştientizare al personalului DGASPC/SPAS care oferă servicii unor categorii defavorizate cu privire drepturi și mecanisme administrative și juridice de protecţie a drepturilor persoanelor vulnerabile în vederea unei adecvate reprezentări a intereselor beneficiarilor DGASPC/SPAS.

Al doilea obiectiv este acela de a stabili canale de comunicare și cooperare între avocați și personalul DGASPC/SPAS pentru a creşte accesul real la justiţie prin îmbunătăţirea calităţii asistenţei juridice acordată categoriilor defavorizate.

Prima zi se va desfăşura în paralel: o grupa alcatuita din personalul DGASPC/SPAS (14-15 participanţi) și o grupa alcatuita din avocaţi (12-15 participanţi), în special avocaţi din oficiu (ai căror beneficiari sunt de multe ori persoane aflate în grija DGASPC/SPAS). Tematica pentru personalul DGASPC/SPAS va include: tipuri de proceduri civile, administrative și penale prin care pot trece categoriile defavorizate (majoritatea beneficiarilor DGASPC fac parte din cel puţin o categorie defavorizată) cum ar fi: victime ale violenţei de gen sau traficului, copii în situaţii de risc, persoane cu dizabilităţi, persoane în risc de sărăcie, vârstnici, etc., cât şi legislaţia antidiscriminare și mecanisme de activare a acesteia atunci când drepturile beneficiarilor sunt încălcate. Tematica pentru avocați va include: tipuri de proceduri civile, administrative și penale prin care pot trece categoriile defavorizate, standarde de protecţie a victimelor vulnerabile cf. Directivei 2012/29/UE şi legislatiei antidiscriminare. A doua zi, cele două grupe se vor intalni în cadrul unei sesiuni comune pe tema asistenţei persoanelor vulnerabile dintr-o perspectivă multidisciplinară (ex. cum să evităm audierile multiple ale victimelor violenţei de gen, rolul psihologului în audierea victimelor vulnerabile, experiente și exemple din activitatea fiecaruia, etc.). Numarul estimativ de participanti (avocați, asistenti sociali, psihologi, consilieri juridici și alti specialisti este de peste 390 persoane (26-30*15 seminarii). Durata 16 ore/workshop, prima zi de formare este impartita în 2 grupe (grupa 1 DGASPC/ SPAS și grupa 2 de avocați). Fiecare grupa din ziua I va avea 2 lectori: cate un lector principal din partea CRJ (care va sustine activitatea din workshop pe tot parcursul zilei - 8 ore) și cate un lector UNBR cu o implicare de 4 ore la fiecare grupa. In ziua a-II-a, cele 2 grupe se reunesc și sesiunea comuna este facilitata de toti lectorii: expert drepturile omului CRJ-8 ore, expert avocat CRJ-8 ore, expert gr.1 UNBR-4 ore și expert gr.2 UNBR-4 ore.

Rezultate:

a) promovarea multidisciplinarităţii (cooperare intre avocați și personalul DGASPC) în abordarea cazurilor sociale/de abuz pentru a creşte accesul real la justiţie prin îmbunătăţirea calităţii asistenţei juridice acordată categoriilor defavorizate.

b) creşterea nivelului de educaţie juridică a personalului DGASPC/SPAS (peste 210 persoane) care oferă servicii unor categorii defavorizate cu privire drepturi și mecanisme administrative și juridice de protecţie a drepturilor persoanelor vulnerabile în vederea unei adecvate reprezentări a intereselor beneficiarilor DGASPC.

c) peste 390 de profesionisti (avocați și personal DGASPC/SPAS) formaţi pentru îmbunătăţirea calităţii asistenţei juridice acordată categoriilor defavorizate prin abordare multidisciplinară.

Grupul tinta participant la Activitatea 4 este reprezentat de categoria 2) descrisa în sectiunea "Grup tinta" în Cererea de finantare, și anume: "personal din cadrul Directiilor Generale de Asistenta Sociala și Protectia Copilului (DGASPC) și ai Serviciilor Publice de Asistenta Sociala (SPAS) cu atributii în legatura cu activitatea sistemului judiciar (avocați, consilieri juridici dar și asistenti sociali, manageri de caz, psihologi) - toti acesti specialisti au atributii legate de persoane ce fac parte din categorii defavorizate/vulnerabile și care de multe ori au nevoie de asistența juridical sau se afla în situatii ce impun participarea lor la proceduri judiciare, juristii". Grupul tinta vizat respecta conditiile stabilite în cadrul subsectiunii: Eligibilitatea grupului tinta din ghidul solicitantului pentru acest apel, fiind alcatuit din:

- avocați în general și în mod special avocaţii care sunt înscrişi pe listele de ”curatori judiciari” și personalul angajat din carul barourilor cu atribuţii în legătură cu funcţionarea Serviciilor de Asistenţă Juridică, inclusiv avocați din oficiu. Acest grup ţintă se încadrează, în conformitate cu condiţiile stablite în cadrul subsecţiunii: Eligibilitatea grupului ţintă din ghidul solicitantului pentru acest apel la grupul: “persoanele care desfăşoară sau sunt autorizate să desfăşoare o activitate juridică și specialişti în domeniul dreptului și/sau cu atribuţii în legătură cu activitatea sistemului judiciar”;

- persoane reprezentand personal din cadrul Directiilor Generale de Asistenta Sociala și Protectia Copilului (DGASPC) și ai Serviciilor Publice de Asistenta Sociala (SPAS) cu atributii în legatura cu activitatea sistemului judiciar (consilieri juridici dar și asistenti sociali, manageri de caz, psihologi). Acest grup ţintă se încadrează, în conformitate cu condiţiile stablite în cadrul subsecţiunii: Eligibilitatea grupului ţintă din ghidul solicitantului pentru acest la grupul: “personal din instituţii din cadrul administraţiei publice locale şi/sau centrale, cu precădere personalul cu atribuţii în legătură cu activitatea sistemului judiciar”.

Aici poate fi implicat câte 1 avocat din barourile Bihor, Satu Mare, Maramureş, Suceava, Bistriţa Năsăud, Alba, Mureş, Bacău, Vaslui, Galaţi, Caraș-Severin, Gorj, Prahova, Brăila, Teleorman.

DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

Vizualizări: 1883